De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable de lloc web amb URL: www.artesaniaflorae.com, Jukka Sakari Heinonen amb domicili social: c / Major 24 – Baixos 1, 43480 Vila-Seca (Tarragona), en compliment del que disposa l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris d’aquest lloc web que facilitin, o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer que es troba degudament inscrit, a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Consentiment.

Mitjançant el marcatge de les corresponents caselles als formularis disposats al lloc web, per a la recollida de dades, els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades amb les finalitats i destinacions indicades als mateixos formularis i que es detallaran a continuació.

Finalitats.

Les dades que es facilitin a través del portal, es destinaran a les següents finalitats:

  • Possibilitar l’alta com a usuari del lloc web, per a la gestió del procés de compra, pagament, així com el seu posterior enviament.
  • Atendre els possibles dubtes o consultes que ens pogués transmetre a través dels canals de contacte establerts al lloc web.

Qualitat de dades.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web, i assenyalades com a tals, són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari.

En cas que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix la prestació dels serveis sol·licitats.

L’usuari serà l’únic responsable, respecte de la veracitat i actualització de les dades aportades a través dels diferents formularis del lloc web.

Comunicació de dades a tercers.

Com a norma general, les seves dades personals no seran cedides, a tercers, excepte que l’esmentada comunicació, fora necessària per donar resposta als requeriments que ens hagués plantejat.

Sempre que s’hagués de realitzar algun tipus de cessió de dades personals, amb caràcter previ, es demanaria el consentiment informat i inequívoc dels titulars de les dades.

Exercici de drets ARCO.

El prestador garanteix en tot cas, a l’usuari, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la LOPD, podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, al domicili indicat a l’inici.

Mesures de seguretat.

De la mateixa manera, el prestador, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LO 15/1999, indica que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per tal de garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés, per part de tercers no autoritzats.

Menors d’edat.

Es prohibeix, expressament, als menors de 18 anys, facilitar cap dada a través del present lloc web, sense comptar amb el consentiment i supervisió dels seus pares o tutors legals.

Si el prestador tingués notícia sobre la infracció de la referida prohibició, procedirà a l’eliminació de qualsevol dada associada a l’usuari en qüestió.